Aanbod afstudeerders

Het aanbod van afstudeerders voor de onderwijsarbeidsmarkt wordt bepaald door achtereenvolgens:

  • Het aantal personen dat afstudeert van de opleiding tot leraar
  • Het percentage afgestudeerden dat zich daadwerkelijk aanbiedt op de onderwijsarbeidsmarkt (beschikbaarheidspercentage)

Uitgangspunt voor de toekomstige ontwikkeling van het aantal afstudeerders van de lerarenopleidingen zijn de referentieramingen van het ministerie van OCW. De referentieramingen geven onder andere informatie over het verwachte aantal afgestudeerden. Het betreft gegevens voor de pabo, hbo lerarenopleidingen (hbo-lo) en de universitaire lerarenopleidingen (ulo).

In de praktijk gaat slechts een deel van de afgestudeerden daadwerkelijk in het po dan wel vo werken. In het verleden is in overleg met OCW vastgelegd dat als uitgangspunt gehanteerd wordt dat van de afstudeerders van de pabo gemiddeld 92% in het po werkzaam zal zijn en van de afstudeerders van de hbo-lo en ulo gemiddeld 66% in het vo gaat werken. Het laatstgenoemde percentage is gebaseerd op de Loopbaanmonitor (rapporten: 2018, 2019).

De beschikbaarheid wordt geacht afhankelijk te zijn van de conjunctuur. Aangenomen wordt dat het percentage dat beschikbaar is voor het onderwijs meebeweegt met de ontwikkeling van het werkloosheidspercentage. Tevens is het gemiddelde niveau onder het pessimistische scenario ietwat hoger dan bij het optimistische scenario.