Afgeleide data

Onder afgeleide data verstaan we gegevens die zijn bewerkt of verwerkt tot bestanden die bruikbaar zijn voor Mirror. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bundeling van losse gegevens tot een enkel bestand of het opschonen van aangeleverde gegevens. Zie voor meer details de onderliggende items.