Beschikbaarheid

In de praktijk gaat slechts een deel van de afgestudeerden daadwerkelijk in het po dan wel vo werken. In het verleden is in overleg met OCW vastgelegd dat als uitgangspunt gehanteerd wordt dat van de afstudeerders van de pabo gemiddeld 92% in het po werkzaam zal zijn en van de afstudeerders van de hbo-lo en ulo gemiddeld 66% in het vo gaat werken. Het laatstgenoemde percentage is gebaseerd op de Loopbaanmonitor (rapporten: 201120132015, 20162017).

De beschikbaarheid wordt geacht afhankelijk te zijn van de conjunctuur. Aangenomen wordt dat het percentage dat beschikbaar is voor het onderwijs meebeweegt met de ontwikkeling van het werkloosheidspercentage. Tevens is het gemiddelde niveau onder het pessimistische scenario ietwat hoger dan bij het optimistische scenario.