School zoeken

In verschillende modules moet naar een school gezocht worden waar een persoon gaat werken. Bijvoorbeeld indien iemand een taak erbij krijgt (al dan niet na taakverlies) of bij instroom. De daarbij gehanteerde procedure is gestandaardiseerd in Mirror.

In de implementatie van Mirror worden scores aan scholen toegekend op basis van het gewenste schooltype, vak (in het vo), regio en taakomvang om te bepalen wie waar gaat werken. De school die de hoogste score krijgt toegewezen op grond van de voorkeuren van de persoon “wint” vanuit de gedachte dat de best passende school de voorkeur verdient. We geven hier een wat vereenvoudigd beeld van de procedure die gevolgd wordt.

De scores zijn zodanig gekozen dat men instroomt in de regio van voorkeur indien men daar het gewenste vak kan geven. Indien dat niet kan wijkt men uit naar een direct naastgelegen regio. Lukt dat ook niet en gaat het om het eerstegraadsniveau, dan wordt dit proces vervolgens doorlopen voor het tweedegraadsniveau. Lukt ook dat niet dan wordt dit proces herhaald voor verder weg gelegen regio’s.

Bij gelijkwaardige scores wint de school met hetzelfde schooltype als waaraan voorkeur gegeven wordt. In alle gevallen geldt dat er een vacature op de school moet zijn en dat er binnen de regio geen overschot aan het betreffende vak mag zijn (bijvoorbeeld omdat op andere scholen teveel leraren in dat vak aanwezig zijn ten gevolge van krimp).

Voor andere sectoren dan het vo speelt vak geen rol in de bepaling van schoolscores en tellen alleen beschikbare ruimte, voorkeursregio en voorkeursschooltype een rol.