Conjunctuurscenario's

In Mirror wordt gebruik gemaakt van de aan de conjunctuur gerelateerde variabelen groei van het bruto binnenlands product en (regionale) werkloosheid. Voor deze cijfers zijn CBS realisatiecijfers beschikbaar en prognoses voor de korte termijn van het CPB. Deze zijn in de raming gebruikt. Voor latere jaren na de prognoses van het CPB zijn drie scenario’s gehanteerd: een optimistisch, neutraal en pessimistisch scenario. Daarbij betekent optimistisch hogere groei. We spreken met nadruk van scenario’s omdat het opstellen van nauwkeurige prognoses van conjuncturele ontwikkelingen op de langere termijn ondoenlijk is. In de scenario’s is een conjunctuurgolf verwerkt rond een langjarig historisch gemiddelde. Daarbij gaat een stijgend bruto binnenlands product gepaard met een lagere werkloosheid en vice versa.

De scenario’s hebben een effect op de uitkomsten van de arbeidsmarktramingen via:

  • Conjunctuurafhankelijkheid van stromen (via geschatte modelparameters in stroomvergelijkingen);
  • Conjunctuurafhankelijkheid van de beschikbaarheid van het aantal afgestudeerden van de lerarenopleidingen.

De uitkomsten van de arbeidsmarktramingen onder deze drie conjunctuurscenario’s geven daarmee enig inzicht in de conjunctuurafhankelijkheid van de arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel. Zie de ramingsrapporten onder publicaties voor meer specifieke informatie over de in een raming gehanteerde conjunctuurscenario's.