Taakverlies

Deze module behandelt de gevallen waarin een taak volledig verloren gaat. Omdat geen sprake is van volledige uitstroom moet er minimaal één taak overblijven voor de betreffende persoon. De persoon krijgt er na taakverlies dus weer een taak bij als deze dan geen taak meer heeft. Of deze had al een extra taak en in die taak verandert mogelijk iets na het verlies van de andere taak. De volgorde van modelleren is weergegeven in onderstaande figuur.

We bespreken nu de details. Eerst wordt bepaald of er sprake is van taakverlies in combinatie met een nieuwe taak en/of taakuitbreiding. Zo ja, bezie wat er verder met deze persoon gebeurt:

  • Personen die na taakverlies geen taak over hebben krijgen altijd een nieuwe taak. Indien dit het geval is moet een voorkeursregio en taakomvang worden bepaald.
  • Personen die na taakverlies wel een taak over hebben krijgen eventueel ook een nieuwe taak. Indien dit het geval is, is dit bij voorkeur in de regio waar men al werkt en moet nog de taakomvang worden bepaald.
  • Personen die een taak verloren hebben kunnen eventueel ook de omvang van een nog bestaande taak wijzigen. Ook daarvoor is een kans geschat. Zo ja, dan wordt de omvang van een taakuitbreiding na taakverlies bepaald met een lineaire regressie.

De eventueel toegewezen nieuwe taak kan een andere functie betreffen. Welke functie dat is, is afhankelijk van de functie van de verloren taak. Mogelijke overgangen zijn leraar naar directeur en omgekeerd en van oop/obp naar leraar. Per functie is een vergelijking geschat om te bepalen of men van functie verandert.

Indien er een nieuwe taak wordt aangenomen, wordt vervolgens een school gezocht waar dit zal plaatsvinden. Daartoe wordt eerst het schooltype van voorkeur vastgesteld met een ordered logit model (een leraar op schooltype wec heeft bijvoorbeeld een grote kans om weer op het wec aan de slag te gaan). Vervolgens wordt de regio van voorkeur bepaald. Dit gaat als volgt. In een eerste stap wordt bezien met een logit model of men regionaal mobiel is.

  • Indien nee, dan is de nieuwe regio de regio van de verloren taak
  • Indien ja, dan wordt met een logit model vastgesteld of men naar een aangrenzende regio gaat.
    • Indien ja, dan wordt een regio uit een overgangsmatrix voor aangrenzende regio’s getrokken.
    • Indien nee, dan wordt een regio uit een overgangsmatrix voor overige regio’s getrokken.

Als gewenst schooltype, regio en taakomvang zijn vastgesteld, dan wordt een bijpassende school gezocht met voldoende vacatures. Dit gebeurt via het standaardproces school zoeken.