Inschaling

Bij de inschaling van personeel wordt onderscheid gemaakt naar zittend personeel en instroom. Na het bepalen van de inschaling van het personeel wordt nog een correctieslag uitgevoerd om te zorgen dat ieder jaar een vastgestelde functiemix (de verdeling van fte's leraren over de leraarschalen) wordt bereikt.

Inschaling zittend personeel

Zittend personeel kan één of meerdere periodieken ontvangen. In Mirror wordt de mogelijkheid tot 0, 1, 2, 3 of 4 extra periodieken geboden. De kans op meer dan 4 periodieken is zo gering dat deze niet wordt gemodelleerd. In de praktijk krijgt vrijwel iedereen jaarlijks één extra periodiek, tenzij men in het schaalmaximum zit of er sprake is van schaalwijziging.

Eerst wordt van iedereen bezien of men precies één extra periodiek ontvangt. Zo ja, dan krijgt men die en is de procedure gereed. Zo nee, dan worden de kansen op 0, 2, of 3 periodieken berekend. De resterende kans wordt behandeld als zijnde de kans op 4 periodieken.

Indien sprake is van functiewijziging, dan dient er een nieuwe schaal te worden vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van overgangstabellen waarin de historische kansen op een bepaalde schaal zijn opgenomen na schaalwijziging, afhankelijk van de schaal in de oude functie. Als de schaal bekend is, dan moet nog een periodiek vastgesteld worden. Daartoe is de omvang van de inkomenswijziging na functiewijziging gemodelleerd per type functiewijziging. Deze inkomenswijziging geeft opgeteld bij het oude inschalingsbedrag een nieuw schaalbedrag. Bij dit nieuwe schaalbedrag wordt de dichtstbijzijnde periodiek genomen als de periodiek van instroom in de nieuwe functie.

Inschaling instroom

De inschaling van instromers wordt bepaald aan de hand van overgangstabellen met historische verdelingen van de schaal van instromers. Deze tabellen zijn opgesplitst naar het schooltype van de school waar men instroomt en naar leeftijdscategorie. Nadat de schaal is vastgesteld kan de periodiek van instroom bepaald worden. Ook dit gebeurt aan de hand van overgangstabellen. Voor elke schaal is sprake van een aparte tabel. Deze tabellen zijn opgesplitst naar leeftijdscategorie.

Functiemix opleggen

Na het bepalen van de inschaling van het zittende personeel en de instromers, moet nog wel gezorgd worden dat voldaan wordt aan functiemixdoelstellingen. In overleg met het ministerie van OCW wordt daarbij voor het vo en het mbo als doelstelling gehanteerd dat de functiemix constant blijft op de verdeling in het laatste bekende jaar. Voor het po wordt aangenomen dat de in het Convenant LeerKracht afgesproken functiemix in de nabije toekomst wordt gehaald.

Om de functiemix waar nodig aan te passen, worden de volgende stappen doorlopen, waarin personen steeds willekeurig worden getrokken.

  1. Allereerst krijgt zittend personeel dat is ingeschaald in periodiek 5 of hoger de kans te worden bevorderd;
  2. Indien nog niet aan de functiemix is voldaan, krijgt het overige zittende personeel de kans om te worden bevorderd;
  3. Indien nog niet aan de functiemix is voldaan, krijgen instromers de kans om te worden bevorderd;
  4. Indien nog niet aan de functiemix is voldaan, wordt bekeken of instromers wellicht lager ingeschaald moeten worden om beter aan de functiemix te kunnen voldoen.