Gebruikte variabelen

In Mirror speelt een groot aantal variabelen een rol. Deze wisselen per vergelijking, afhankelijk van statistische en/of economische relevantie in het verleden. Stromen met weinig waarnemingen worden in het algemeen met minder variabelen voorspeld omdat in de schatting van de betreffende vergelijking minder coëfficiënten significant zijn. Vanwege het grote aantal mogelijke variabelen wordt hier voor het moment slechts een indruk van de gehanteerde variabelen gegeven. We kunnen daarbij een classificatie aanbrengen in:

  • Variabelen op taakniveau: taakomvang, omvang van de deelname in de seniorenregeling, dummy voor een fulltime taak, inschaling (schaal en periodiek, bruto salaris), dummy voor maximum periodiek, gegeven vak.
  • Variabelen op persoonsniveau: leeftijd(scategorie), geslacht, totale omvang van alle taken van de persoon, aantal taken.
  • Variabelen op schoolniveau: aantal leerlingen, groei van het aantal leerlingen, aantal fte in een bepaalde functie, denominatie, schooltype, gemiddelde taakomvang op de school, percentage uitstroom uit een bepaalde functie.
  • Variabelen op regionaal niveau: werkloosheid, regionale onvervulde vraag in het voorafgaande jaar, aandeel leraren werkend aan een school van een specifiek schooltype in het totaal aantal fte leraren in de regio.