Databronnen

Aan de basis van de ramingen in Mirror ligt een grote hoeveelheid informatie. Dit betreft zowel bestanden waarmee de stromen op de onderwijsarbeidsmarkt in het recente verleden in kaart kunnen worden gebracht (het formatiebestand, het scholenbestand en leerlingenbestanden) als achtergrondgegevens betreffende de bevolking, aantallen leerlingen en afgestudeerden, conjunctuur en werkloosheid. Van de genoemde achtergrondgegevens zijn naast de ontwikkelingen in het verleden ook de ramingen voor de toekomst van cruciaal belang voor de totstandkoming van de Mirror prognoses.

Kwaliteitscontrole

Voorafgaand aan – en ten dele simultaan met – het eigenlijke proces van databewerking en het aanmaken van stroomvariabelen vindt een datacontrole plaats. Daarin worden bijvoorbeeld de omvang van de formatie en de totale leerlingenaantallen vergeleken met uitkomsten uit de Kerncijfers OCW en wordt ook de plausibiliteit van de (ontwikkeling van de) leerling-leraarratio beoordeeld. Op grond hiervan worden de data geaccepteerd. Soms worden instellingen buiten de analyses gehouden, bijvoorbeeld als het personeelsbestand van twee opeenvolgende jaren niet koppelbaar blijkt te zijn. Ook worden in een aantal gevallen niet-plausibele (bv. tijdelijke) functieveranderingen gecorrigeerd, mede op basis van de waargenomen salarisontwikkeling.