Extra functiewijziging

In de simulaties blijkt de relatieve onvervulde vraag (de onvervulde vraag in relatie tot de werkgelegenheid) onder leraren en directeuren vaak niet gelijk op te lopen. Omdat in werkelijkheid veel functiewijziging plaatsvindt tussen directie en leraren wordt dit niet reëel geacht en wordt in die gevallen extra functiewijziging opgelegd. In de simulaties gebeurt dit door extra leraren de kans te geven directeur te worden. Als men de uitkomsten van de onvervulde vraag wil beoordelen is het dus alleen zinvol om de onvervulde vraag onder leraren en directeuren in samenhang te bezien.