Gebruikte variabelen

In Mirror speelt een groot aantal variabelen een rol. Deze wisselen per vergelijking, afhankelijk van statistische en/of economische relevantie in het verleden. Stromen met weinig waarnemingen worden in het algemeen met minder variabelen voorspeld omdat in de schatting van de betreffende vergelijking minder coëfficiënten significant zijn. Vanwege het grote aantal variabelen wordt hier voor het moment slechts een indruk van de gehanteerde variabelen gegeven. We kunnen daarbij een classificatie aanbrengen in:

  • Variabelen op taakniveau: betrekkingsomvang, omvang van de deelname in de seniorenregeling, dummy voor een full-time aanstelling, inschaling (schaal en periodiek, gedefleerd bruto salaris), dummy voor maximum periodiek, vak.
  • Variabelen op persoonsniveau: leeftijd(scategorie), geslacht, totale betrekkingsomvang van alle taken van de persoon, aantal taken.
  • Variabelen op schoolniveau: aantal leerlingen, groei van het aantal leerlingen, aantal fte in een bepaalde functie, denominatie, schooltype, gemiddelde betrekkingsomvang op de school, percentage uitstroom uit een bepaalde functie.
  • Variabelen op regionaal niveau: werkloosheid, regionale onvervulde vraag in het voorafgaande jaar, aandeel leraren werkend aan een school van een specifiek schooltype in het totaal aantal fte leraren in de regio.
  • Variabelen op landelijk niveau: conjunctuurindicator.