Instroom vanuit de lerarenopleidingen

Uitgangspunt voor de toekomstige ontwikkeling van het aantal afstudeerders van de lerarenopleidingen zijn de referentieramingen van het ministerie van OCW. De referentieramingen worden jaarlijks in januari bij het ministerie opgevraagd. De referentieramingen geven informatie over de instroom, het aantal afgestudeerden en het rendement van de opleidingen. Het betreft gegevens voor de pabo, hbo lerarenopleidingen (hbo-lo) en de universitaire lerarenopleidingen (ulo).

De instroom wordt gecorrigeerd op basis van de ontwikkeling van de DNB-conjunctuurindicator, waarbij jaarlijks de waarde van de voorlopende indicator in de maand juli gebruikt wordt. De grootte van het effect van conjunctuur op het verloop van het aantal instromers is bepaald aan de hand van een schatting. De betreffende vergelijking is apart geschat voor po en vo.