Kanttekeningen

We willen hier een aantal kanttekeningen maken waarvan men zich bewust dient te zijn bij de interpretatie van de met Mirror voorspelde cijfers:

  • Mirror geeft een kwantitatief beeld van de ontwikkelingen op de onderwijsmarkt voor het po, vo en bve. De kwalitatieve invulling komt niet aan bod. Een voorbeeld daarvan is dat scholen zijn gedwongen om maatregelen te nemen om de gevolgen van lerarentekorten te beperken. Daardoor kan het voorkomen dat een deel van de lessen door onbevoegde docenten wordt gegeven, er meer onderwijs-ondersteunend personeel wordt ingezet en het minimaal vereiste aantal lesuren niet altijd wordt gehaald. Dit betekent dat er sprake kan zijn van een tekort aan voldoende gekwalificeerde leraren, hoewel er wellicht een beperkte onvervulde vraag voorspeld wordt.
  • Mede door getroffen beleidsmaatregelen hebben eerdere ramingen in het verleden waarin tekorten werden voorspeld zichzelf als het ware kunnen vernietigen. Daarbij valt te denken aan het Actieplan Leerkracht, het feit dat de uitstroomleeftijd steeds hoger is geworden de laatste jaren ten gevolge van versoberde (pre)pensioenregelingen en de na 2008 waargenomen stijging van het gemiddeld aantal leerlingen per fte (de leerling-leraarratio) zijn ook belangrijke factoren. Dergelijke zaken betekenen echter niet dat voorspelde tekorten gewoon genegeerd kunnen worden.
  • Naarmate verder in de toekomst gekeken wordt, zijn de prognoses met steeds grotere onzekerheden omgeven. Er is sprake van vele onbekende externe factoren die van invloed zijn op de onderwijsarbeidsmarkt en het gedrag van leraren. Genoemd is al de ontwikkeling van het aantal leerlingen per fte. Ook de ontwikkeling van de aantallen afstudeerders van de lerarenopleidingen en de ontwikkeling van de conjunctuur willen we in dit verband melden.