Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van publicaties die met behulp van Mirror tot stand zijn gekomen of dienen als input voor de arbeidsmarktramingen met Mirror. Eerdere publicaties kunt u hier vinden.

Publicatie Onderwerp Datum Medium
De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2022-2032 Arbeidsmarktramingen met basisjaar 2021 december 2022 rijksoverheid.nl
Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren Arbeidsmarktramingen voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van raming basisjaar 2021 voor de arbeidsmarktregio's en 5 grote steden afzonderlijk. december 2022 rijksoverheid.nl: po, vo
Planmirror Website met meer detail over de arbeidsmarktraming voor het vo. december 2022 planmirror.nl
IPTO 2021 Onderzoek naar de vakken die docenten in het voorgezet onderwijs geven en of dit bevoegd gebeurd. Deze informatie is input voor de vakkenmodule in de arbeidsmarktramingen. Peildatum 1 oktober 2020. februari 2023 rijksoverheid.nl
Loopbaanmonitor 2022 Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van net afgestudeerde leraren. Deze informatie vormt input voor het bepalen van het aanbod van leraren in de arbeidsmarktramingen. Microdata: 2015-2021, enquête: 2020-2021. december 2022 rijksoverheid.nl
Bijlage loopbaanmonitor 2022 Bijlage bij het rapport loopbaanmonitor: tabellen (ods) december 2022 rijksoverheid.nl
Historische data onderwijsarbeidsmarkt: po, vo, mbo Historische arbeidsmarktgegevens die ten grondslag liggen aan de arbeidsmarktramingen december 2022 rijksoverheid.nl

 

Publicatie Onderwerp Datum Medium
Personeelstekorten primair onderwijs Meting van openstaande en verborgen tekorten in het primair onderwijs met peildatum 1 oktober 2022 december 2022 rijksoverheid.nl
Bijlage: details personeelstekorten binnen de G5 Bijlage bij het rapport: tabellen en figuren met meer detail binnen de G5 (Excel) december 2022 rijksoverheid.nl
Bijlage: details personeelstekorten buiten de G5 Bijlage bij het rapport: tabellen en figuren met meer detail buiten de G5 (Excel) december 2022 rijksoverheid.nl
Tekorten aan schoolleiding Nadere analyse van tekorten aan schoolleiding met peildatum 1 oktober 2022 februari 2023 aanpaklerarentekort.nl

 

Publicatie Onderwerp Datum Medium
Personeelstekorten voortgezet onderwijs Meting van openstaande en verborgen tekorten in het voortgezet onderwijs met peildatum 1 oktober 2022, pilot in Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam februari 2023 aanpaklerarentekort.nl
Bijlage: details personeelstekorten Bijlage bij het rapport: tabellen en figuren met meer detail binnen de G3 (Excel) februari 2023  

 

Publicatie Onderwerp Datum Medium
Verdeling leraren in het voortgezet onderwijs Verdeling van leraren in het vo naar schooltype en achterstandsscoregroepen op het vlak van bevoegdheid, leeftijd en salarisschaal juni 2022 aanpaklerarentekort.nl
Excelbijlage bij notitie verdeling leraren in het voortgezet onderwijs Bijlage bij het rapport: tabellen en regressieresultaten (Excel) juni 2022  

 

Publicatie Onderwerp Datum Medium
Tekortvakken vo in beeld Onderzoek met MOOZ en CAOP naar vakspecifieke knelpunten en oplossingen voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs 9 maart 2021 rijksoverheid.nl
Vitaal naar pensioen Rapport over de (arbeidsmarkt)positie van oudere leraren met doorrekeningen met behulp van Mirror (met MOOZ en CAOP) 15 januari 2021 rijksoverheid.nl
Arbeidsmobiliteit van leraren primair onderwijs Onderzoek op basis van de formatiebestanden van het primair onderwijs hoe de arbeidsmobiliteit van leraren zich de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld, en welke factoren daarbij een rol spelen september 2019 arbeidsmarkt-platformpo.nl