Schattingsproces

In het schattingsproces wordt het verband bepaald tussen de diverse stromen enerzijds en een aantal mogelijke verklarende variabelen anderzijds. De relaties die zo ontstaan kunnen worden gebruikt om prognoses mee te maken. Voor het schatten gebruiken we in de meeste gevallen gegevens over de laatste vijf jaren stromen. Voor het maken van ramingen wordt verondersteld dat de vastgestelde verbanden (ook wel vergelijkingen genoemd) ook in de toekomst stabiel blijven.

In het algemeen geldt dat een verklarende variabele een rol speelt in een vergelijking indien de statistische schattingsprocedure (OLS indien het gaat om een lineaire vergelijking, logit voor een keuze uit twee alternatieven of ordered logit voor een keuze uit meerdere geordende alternatieven) een coëfficiënt oplevert die statistisch significant van nul afwijkt, dat wil zeggen, indien de betreffende variabelen afzonderlijk of, met name in het geval van de regionale variabelen, gezamenlijk, een statistisch significante bijdrage aan de verklaring van de stroom in kwestie leveren.

Op de volgende, onderliggende pagina's wordt nog ingegaan op selecties die bij het schatten gepleegd moeten worden, op gebruikte variabelen en op correctiefactoren die nodig zijn om rekening te houden met ontbrekende gegevens in het formatiebestand.