Verklarende woordenlijst

Zie voor afkortingen in het onderwijs ook deze pagina op Wikipedia.

Woord of afkorting Beschrijving
aoc Agrarisch OpleidingsCentrum, valt in Mirror onder het bve, al maakt ook vmbo-groen hier onderdeel van uit.
arbeidsmarktregio Dit is een geografische indeling van Nederland, zie de pagina over arbeidsmarktregio's.
BAPO Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen. Doelstelling van de BAPO-regeling is om het voor oudere personeelsleden aantrekkelijk te maken om aan het arbeidsproces te blijven deelnemen door taakverlichting en/of taakvermindering. Een personeelslid van 52 jaar of ouder kan ervoor kiezen gebruik te maken van deze regeling en de feitelijke werktijd te verminderen. Vanaf 52 jaar kan dat voor een tiende van de betrekkingsomvang, vanaf 56 jaar voor twee tiende. Hiervoor moet de betrokkene een klein deel van zijn salaris inleveren. De BAPO-regeling is in 2015 vervangen door de seniorenregeling, waarbij sprake is van een overgangsregeling voor bestaande gevallen.
betrekkingsomvang Aantal arbeidsuren waarvoor een arbeidscontract is afgesloten.
brin Basisregistratie instellingen, identificatiecode voor instellingen.
bve Beroeps- en VolwassenenEducatie. Dit is in Mirror inclusief VO-onderwijs dat op MBO-instellingen gegeven wordt.
fte Full-time equivalenten (voltijdbanen), een baan met de omvang van een volledige werkweek heeft een omvang van 1 fte, waarbij een deel van die tijd kan zijn ingevuld door de seniorenregeling.
functieverandering Functieveranderingen zijn wijzigingen van functie. Leraren worden bijvoorbeeld directeur en omgekeerd.
instroom Personen die het jaar ervoor niet in het onderwijs werkzaam waren en in het huidige jaar wel (peildata 1 oktober).
leerling-leraarratio Het aantal leerlingen per fte leraar op een school. Dit is doorgaans niet gelijk aan de gemiddelde groepsgrootte op een school.
lio Leraar In Opleiding. De mogelijkheid voor studenten om in het vierde jaar een leer-arbeidsovereenkomst met een school aan te gaan.
mbo Middelbaar BeroepsOnderwijs, zie ook BVE.
obp Ondersteunend en BeheersPersoneel (administratie, concierge etc.).
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
onvervulde vraag Het verschil tussen het benodigde aantal leraren dat per 1 oktober werkzaam moet zijn (werkgelegenheid) en het op dat moment aanwezige aantal leraren.
oop OnderwijsOndersteunend Personeel (onderwijsassistent, lerarenondersteuner, klassenassistent).
op Onderwijzend Personeel (leraren).
po Primair Onderwijs.
primair onderwijs Dit is de overkoepelende term voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs. Deze term wordt gebruikt sinds de invoering van de Wet op het primair onderwijs in augustus 1998.
referentieraming Jaarlijks door OCW uitgevoerde raming van het aantal leerlingen en afstudeerders. Daaronder vallen niet alleen leerlingen po, vo en mbo per leerjaar en onderwijstype, maar ook bijvoorbeeld de aantallen afstudeerders van de pabo en (universitaire) lerarenopleidingen.
stille reserve Leraren die bevoegd zijn om in het onderwijs te (gaan) werken, maar dat niet (meer) doen.
taak Een taak is een aanstelling op een bepaalde brin in een bepaalde functie. Bijvoorbeeld 12 uur per week leraar op een bepaalde brin. Een persoon kan meerdere taken (op verschillende brins) hebben.
tekort Situatie met onvoldoende aanbod om alle vraag te vervullen.
uitbreidingsvraag In jaar $t$: verschil tussen de werkgelegenheid in jaar $t$ en jaar $t-1$ (peildata 1 oktober).
uitstroom Personen die in jaar $t-1$ in de relevante sector in het onderwijs werkzaam waren en in jaar $t$ niet meer (peildata 1 oktober).
vervulde vraag Werkzaam personeel.
vmbo Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs.
vo Voortgezet Onderwijs. Dit is in Mirror exclusief het VO-onderwijs dat op MBO-instellingen gegeven wordt.
voortgezet onderwijs Het voortgezet onderwijs omvat het onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs en het speciaal onderwijs, voor leerlingen vanaf twaalf jaar. Het bestaat uit het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).
werkgelegenheid Vervulde vraag plus onvervulde vraag, peildatum 1 oktober.